PREDSTAVITEV

1. Splošno o društvu


DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO, v nadaljevanju DSIT NM, je bilo ustanovljeno 20. maja 1982 leta, ko je bil na osnovi iniciativnega odbora z Dr. PRETNAR Borutom na čelu, uspešno izpeljan Ustanovni občni zbor in sprejeta Pravila društva.
Poizkusi ustanovitve so bili tudi že prej, okrog leta 1960, ko je bilo strojnikov v Novem mestu in na Dolenjskem še zelo malo, pa tudi gospodarstvo ni bilo tako močno kot kasneje, zato niso uspeli.
Prvi predsednik je postal KORDIŠ Tone, podpredsednik pa KAPETAN Milan. Ostali člani Izvršnega odbora so bili še: LJUBEC Vanja, BAHČ Vlado, Dr. PRETNAR Borut, JEDLOVIČNIK Jernej in STEPAN Anton.
Za člane Nadzornega odbora pa so bili izvoljeni: ČIČ Goroslav, KLEMENC Jernej in SAVIČ Milan.
V tistem času se je število članov gibalo okoli 120 od tega 19 diplomiranih inženirjev, 30 inženirjev stroništva in približno 71 strojnih tehnikov.

Že takrat so bili dani realni pogoji za ustanovitev 5 sekcij in kasneje še dveh. Prve sekcije so vodili:
• Sekcija za motorje in vozila (JUMV), Dr. PRETNAR Borut, kasneje dipl.ing. LJUBEC Vanja
• Orodjarska sekcija, MOŽE Jože strojni tehnik
• Sekcija za energetiko in toplotno tehniko, RAŽEN Vladimir dipl.ing.
• Sekcija za varilno tehniko, OŠTIR Ivan ing.str.
• Sekcija za logistiko, RAJER Marjan strojni tehnik
• Sekcija za kakovost in standardizacijo, TOMŠIČ Bojan mag.org.
• Sekcija za tehniko vzdrževanja RAJKOVAČA Marko

DSIT NM je bilo že od vsega začetka zelo aktivno. Hitro so bili izpeljani vsi postopki registracije in takoj se je lahko začel izvajati program dela v okviru Izvršnega odbora in v Sekcijah.
V začetku je bilo tudi nekaj problemov, predvsem na finančnem področju, kar pa smo s časom in naprednim razvojem dejavnosti društva ter v sodelovanju z gospodarstvom uspešno rešili.
Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 150 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.
Na nivoju Slovenije je DSIT NM povezano z ZVEZO STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, dobro pa je tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi in sekcijami.

ETIČNI KODEKS STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV :

Osnovni principi

Inženirji in tehniki vzdržujejo in dvigajo integriteto, čast in dostojanstvo svojega poklica, s tem da :

1. Uporabljajo svoje znanje in izkušnje za dvig človekove blaginje.

2. So pošteni in nepristranski ter zvesto služijo javnosti, delodajalcu in kupcem,

3. Si prizadevajo povečati vpliv svojega poklica in strokovnih organizacij.


Osnovna pravila

 1. Inženirji in tehniki morajo pri izvajanju svojih poklicnih dolžnosti skrbeti, da so varnost, zdravje in dobrobit človeka na najvišji stopnji,
 2. Inženirji in tehniki delujejo predvsem na področjih, za katera so usposobljeni,
 3. Inženirji in tehniki se morajo stalno dodatno poklicno usposabljati ter to omogočiti tudi sodelavcem, inženirjem in tehnikom,
 4. Inženirji in tehniki morajo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti delovati kot zvesti člani in zaupniki vsakega delodajalca ali kupca in se morajo izogibati konfliktu med interesi,
 5. Inženirji in tehniki morajo ­graditi svoj poklicni ugled na svojih delovnih zaslugah in ne smejo biti drugim nepošteni tekmeci,
 6. Inženirji in tehniki sodelujejo v vseh organizacijah in z vsakim posameznikom, ki spoštuje človeka, človekove pravice in ustvarjalno delo,
 7. Inženirji in tehniki dajejo samo resnične in objektivne javne izjave

NAMEN, CILJI in NALOGE

Osnovno poslanstvo DSIT NM je združevati strokovnjake s področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij ter širjenju znanja.
Prav tako je pomembna nenehna skrb pri vzgoji strokovnjakov, vzpodbujanju strokovnega izpopolnjevanja članov društva, gojenju stanovske zavesti članov in vključevanje študentov v društvo ter skrb za njihov strokovni razvoj.
DSIT NM svoje cilje uresničuje predvsem skozi izvajanje naslednjih nalog:
 • Pridobivanje novih članov
 • Informiranje in animacija članstva
 • Udejanjanje idej in sugestij članstva
 • Strokovna predavanja in seminarji
 • Strokovne ekskurzije doma in v tujini
 • Strokovna in družabna srečanja
 • Specializirano strokovno delo v Sekcijah
 • Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini
 • Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

2) Iz osebne izkaznice

Naziv društva:
DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO

Naslov:
Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Slovenija
(Šolski Center NM)

Tel.: +386 41 623 230
Fax:  
E-pošta: drustvo.dsit@gmail.com
  nada.kosenice@gmail.comMatična številka:
 5238552
Davčna številka: SI 40364623
Poslovni račun: 02970-0017201563 pri NLB d.d. NM

Ustanovitev:
20.maj 1982 (ustanovni občni zbor)
Vpis v register društev pod zaporedno številko 220: 21.6.1982
(sekretariat za notranje zadeve skupščine občine Novo mesto -
odločba št.: 024-20/82)

Pravno organizacijska oblika:
• 453 (Društvo, zveza društev)

Standardna klasifikacija dejavnosti:
• 91.120 (Dejavnost strokovnih združenj)

3) Lokacija

4) Organizacija

VODSTVO IN POVERJENIKI

NADZORNI ODBOR DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
MATIJA ABSEC - predsednikSIBSEC d.o.o.
ALEKSANDER VRŠČAJŠC Novo mesto
MILAN KAPETANupokojenec

UPRAVNI ODBOR DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
SAŠO ŠONC - predsednikRevoz d.d.
BOŠTJAN ŠKRABECŠC Novo mesto
DEJAN AVGUŠTINTRIMO d.o.o.
FRANC PAPEŽupokojenec
IVAN KRALJupokojenec
VLADO ANŽLOVARTPV d.d.
MITJA NOVAKRevoz d.d.
  
  
POVERJENIKI DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
DARKO GORIŠEKGZS
MITJA NOVAK Revoz d.d.
BOŠTJAN ŠKRABECŠC NM
VLADIMIR ANŽLOVARTPV d.d.
UROŠ DVORNIKAdria Mobil
  
  
  
  
TAJNIK in BLAGAJNIK DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje

MATEJ PEJANOVIČ - tajnik

NADA TURK - blagajna

Revoz d.d.

upokojenkaPREDSEDNIKI SEKCIJ DSIT NOVO MESTO
Naziv sekcije
Ime in priimek
Podjetje
INOVATIVNE AVTOMOBILSKE TEHNOLOGIJEKRUNOSAV ŠIMRAKTPV d.d.
EKSKURZIJE IN IZOBRAŽEVANJEMITJA NOVAKRevoz d.d.
VZDRŽEVANJE  
KAKOVOST in STANDARDIZACIJA  
ENERGETIKA  
RAČUNALNIŠTVO in INFORMATIKA  
PREOBLIKOVANJE  
PROCESNA TEHNIKA  
ROBOTIZACIJA  
MALO GOSPODARSTVO  
ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA  
 

PREDSEDNIKI DRUŠTVA OD USTANOVITVE
Ime in priimek                         Obdobje
Dr. Borut Pretnar                    1982              pripravljalni odbor
Anton Kordiš                         1982 - 1987
Božidar Kočevar                   1987 - 1991
Milan Kapetan                       1991 - 1995
Miran Šiško                           1995 - 1999
Anton Repovž                       1999 - 2002
Marko Rajkovača                 2002 - 2006
Mitja Novak                           2006 - 2023
Sašo Šonc                           2023 -